Jäsenyyden

Yleiset sopimus­ehdot

1. Asiakkuus

Ole.Fit Pieksämäen (Y-tunnus 2912299-2/Power4Life Oy) asiakkaita ovat kaikki voimassa olevan jäsensopimuksen lunastaneet, 11 vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 18-vuotias henkilö kuntoilee Ole.Fit Pieksämäellä sopimuksen allekirjoittaneen huoltajan vastuulla. Huoltaja on vastuussa huollettavan maksuista ja siitä, että huollettava noudattaa salin sääntöjä ja tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä.

Ole.Fit Pieksämäen jäsenyys astuu voimaan asiakkaan ostaessa valitsemansa jäsenkortin. Jäsenyys on aina henkilökohtainen, eikä tätä sopimusta ei ole oikeutta siirtää kolmannelle osapuolelle. Ole.Fit Pieksämäellä on oikeus olla myymättä asiakkuutta, mikäli epäilee asiakkuuden vaarantavan Ole.Fit Pieksämäen tai muiden asiakkaiden hyvinvointia tai omaisuutta. Jäsenyydet ovat voimassa toistaiseksi kalenterikuukauden irtisanomisajalla.

Asiakas treenaa tai käyttää kuntokeskuksen tiloja omalla vastuullaan. Tämä koskee kuntosalia, ryhmäliikuntatiloja sekä muita kuntokeskuksen yleisiä tiloja kuten pukeutumis- ja peseytymistiloja. Jäsen on vastuussa siitä, että kuntokeskuksen tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle. Tarvittaessa asiakas varmistaa asian lääkäriltään. Kuntokeskus sitoutuu tarjoamaan jäsenille laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen ja opastuksen sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Jäsen sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.

2. Avaintunniste, tietojen käsittely ja yhteystietojen muutokset

Asiakkaan käyttöön luovutetaan henkilökohtainen avaintunniste (5 €), jolla pääsee Ole.Fit Pieksämäen tiloihin 24/7. Saapuessasi kuntokeskukseen, kirjaudu avaintunnisteellasi käytettävään palveluun (esim. kuntosali tai ryhmäliikuntatunti) asiakaspäätteellä.

Avaintunniste on henkilökohtainen ja se on pidettävä mukana aina tultaessa kuntokeskukselle. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen avaintunnisteen uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Avaintunnisteen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle. Mikäli avaintunnistetta käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntokeskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käytettyä käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna viidellä. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys irtisanoa kuntokeskuksen puolelta kokonaan. Irtisanominen astuu voimaan välittömästi. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.

Pidämme yllä asiakasrekisteriä ja käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Kuntokeskuksen tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme ja on nähtävissä kuntokeskuksella pyydettäessä. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisimman pian yhteystietojen muutoksista Ole.Fit Pieksämäen asiakaspalveluun.

3. Jäsenmaksu

Jäsenmaksu antaa asiakkaalle kuntokeskuksen käyttöoikeuden. Neljän (4) viikon välein veloitettava jäsenmaksu koskee aina seuraavaa neljän (4) viikon jaksoa. Mikäli jäsenyys alkaa kesken laskutusjakson, jäsenmaksu täsmätään seuraavalla laskulla. Laskut jäsenyyksistä lähetään sähköpostilla asiakkaan antamaan sähkö­posti­osoitteeseen. Halutessaan asiakas voi maksaa laskun asiakaspalveluun tai tehdä ensimmäisen laskun perusteella e-laskusopimuksen (lisäkulu 0,80 €). Lasku voidaan myös lähettää postitse (laskutuslisä 5 €) tai siitä voidaan tehdä yrityksen verkkolasku­sopimus (lisäkulu 4 €). Asiakkaalla on mahdollisuus maksaa liikuntasaldoa etukäteen valitsemansa summan. Liikuntasaldo vähentää tulevien laskujen summaa niin kauan kuin saldoa on jäljellä.

Maksuvälineiksi käyvät asiakaspalvelussa rahan ja kortin lisäksi Smartum, e-Passi, Edenred sekä Eazybreak.

4. Asiakkuuden kesto ja irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva jäsensopimus jatkuu, niin kauan kuin asiakas irtisanoo jäsenyyden. Irtisanomisaika on 1 kalenterikuukausi laskettuna seuraavan kalenteri­kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen. Loppulaskun summa täsmätään viimeisellä laskulla.

Asiakkuus voidaan päättää kesken sopimuskauden asiakkaan merkittävän ja ennakoimattoman elämäntilanteen muuttumisen vuoksi. Tällaisia tilanteita ovat esim. pitkäaikainen sairastuminen, pysyvä vammautuminen, työttömyys, vapaaehtoinen ase­velvollisuus tai pysyvä muutto paikkakunnalta. Muutos on todistettava asianmukaisella todistuksella (esim. lääkärintodistus tai postin virallinen muutosilmoitus). Irtisanomisen voi tehdä vapaamuotoisesti sähköpostitse asiakaspalvelu@ole.fit tai paikan päällä asiakaspalvelussamme. Toivomme, että kerrot yhteystietojesi lisäksi myös irtisanomisen syyn tilastointia ja toiminnan kehittämistämme varten.

Ole.Fit Pieksämäellä on oikeus päättää asiakkuus, mikäli asiakkaalla on enemmän kuin kaksi maksamatonta laskua. Asiakkuus voidaan päättää ilman irtisanomisaikaa myös, mikäli henkilökunnalla on syytä olla huolissaan asiakkaan omasta tai toisten asiakkaiden hyvinvoinnista tai omaisuudesta. Myös muiden asiakkaiden toistuvat negatiiviset asiakaspalautteet ovat peruste välittömälle irtisanomiselle. Lisäksi asiakkuus voidaan päättää heti, mikäli henkilökunta epäilee sääntörikkomuksia tai väärinkäytöksiä.

Huomioi, että laskujen maksamatta jättäminen ei ole yhtä kuin irtisanoutuminen, vaan se tulee tehdä yllä mainitulla tavalla. Myöskään palvelujen käyttämättä jättäminen ei tarkoita irtisanoutumista, eikä oikeuta korvauksiin tai hyvityksiin. Tauolta ei voi irtisanoutua suoraan, vaan asiakkuuden tulee olla aktiivinen ennen irtisanoutumista, jonka jälkeen noudatetaan normaalia kulloinkin voimassa olevaa irtisanomisaikaa.

6. Tauotus

Asiakas, jonka kuntoilu estyy yli yhden kalenterikuukauden ajaksi, voi tauottaa jäsenyyden. Tauottamista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisena estettä koskevan ensimmäisen kalenteri­kuukauden aikana ja Ole.Fit Pieksämäen on hyväksyttävä pyyntö. Tauotuksen tulee kestää vähintään yhden kuukauden. Tauottamista voi pyytää esimerkiksi sairastumisen, raskauden tai elämäntilanteen merkittävän ja ennakoimattoman muuttumisen johdosta (katso kohta 4) enimmillään 12 kuukaudeksi. Em. keskeytystapauksista on esitettävä kirjallinen todiste. Tauottamista voi pyytää ilman perusteltua syytä myös yhdeksi kalenterikuukaudeksi vuoden aikana. Pidemmistä ilman perusteltua syytä olevista tauotuksista perimme käsittelymaksun 9,90 €. Kuntokeskuksen käyttöoikeus keskeytyy tauotuksen ajaksi. Tauottamisen yhteydessä asiakas esittää alustavan päivämäärän maksujen uudelleen aloittamiselle. Mikäli arvio osoittautuu virheelliseksi, asiakas ilmoittaa tästä Ole.Fit Pieksämäelle mahdollisimman pian.

7. Hinnaston muutokset

Ole.Fit Pieksämäki voi muuttaa kustannusten nousun tms. syyn takia toistaiseksi voimassa olevan jäsensopimuksen hintaa ilmoittamalla siitä asiakkaalle kaksi (2) kuukautta etukäteen sähköpostitse. Ole.Fit Pieksämäki on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle viranomaistoimien hintojen muutokset vähintään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan jäsensopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

8. Vastuu maksuista

Mikäli palveluiden käytöstä sovittua maksua ei suoriteta maksuehtojen mukaisesti, asiakkaan oikeus Ole.Fit Pieksämäen palveluihin lakkautetaan, kunnes maksu näkyy suoritettuna Ole.Fit Pieksämäen tilillä. Ole.Fit Pieksämäellä on oikeus periä myöhästyneistä maksuista hinnaston ja lain mukainen muistutusmaksu sekä korkolain mukainen viivästyskorko. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksista huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömästi.

9. Toimintaa ja sopimusta koskevat muutokset

Ole.Fit Pieksämäki pidättää itsellään oikeuden pitää liikuntakeskus suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja ryhmäliikunta-aikatauluja sekä tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Ole.Fit Pieksämäki ilmoittaa muutoksista Ole.Fit Pieksämäen sosiaalisen median kanavissa. Suuremmista muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse niille asiakkaille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteen Ole.Fit Pieksämäen käyttöön. Ole.Fit Pieksämäki pidättää itsellään oikeuden myös muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää. Ole.Fit Pieksämäki varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen, että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

10. Säännöt

Asiakkaan on noudatettava keskuksen käyttäytymissääntöjä ja ohjeita. Nämä löytyvät Ole.Fit Pieksämäen verkkosivuilta pieksamaki.ole.fit. Mikäli asiakas rikkoo sääntöjä, voidaan hänen

asiakkuutensa joko tauottaa väliaikaisesti tai irtisanoa pysyvästi. Edellä mainituissa tapauksissa keskus ei ole velvollinen palauttamaan jo suoritettuja jäsenmaksuja asiakkaalle.

11. Soveltuva laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, pyritään ratkaisemaan neuvotellen. Mikäli neuvottelu ei tuota tulosta, asia ratkaistaan asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saattaa kulutus­hyödykettä koskeva riita-asia maksutta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin.

 

Tule tutustumaan veloituksetta

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.